Ersättningspolicy

Ersättningspolicy

I syfte att inte uppmuntra till överdrivet risktagande har fondbolaget antagit en ersättningspolicy. Ersättning till anställda utgår med fast månadslön, pensionsavsättning och sjukförsäkring. Avtal om rörliga ersättningar eller liknande finns inte.

 

Av 3 kap. 22 § samt 9 kap. 3 § i Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) och 8a kap 3 § i Finansinspektionens föreskrifter om, värdepappersfonder (FFFS 2013:9) framgår att Bolaget ska ha en ersättningspolicy.

Enligt föreskrifterna ska Bolaget ha en ersättningspolicy som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande.

Ersättningspolicyn ska utformas och tillämpas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till företagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Ersättningspolicyn ska även överensstämma med affärsstrategi, mål, värderingar, långsiktiga intressen för förvaltaren och de förvaltade alternativa investeringsfonderna eller investerarna i de alternativa investeringsfonderna, samt innehålla en förteckning över åtgärder som ska vidtas för att undvika intressekonflikter.

 

Bolaget har identifierat att en felaktig utformning av ersättningssystem och betalningar av rörliga ersättningar skulle kunna påverka Bolagets likviditet negativt och få till följd att Bolaget inte uppfyller kraven i regelverket avseende bl a kapitaltäckning samt skapa konflikter med andelsägarnas intressen. Risktagare skulle potentiellt med ett dåligt utformat ersättningssystem kunna ta överdriven risk eller bryta mot fondbestämmelserna och Bolagets interna regler i syfte att kortsiktigt öka sin egen ersättningsnivå. Vidare skulle tillgångarna i Fonden potentiellt kunna värderas till ett högre belopp än marknadspris i syfte att öka Bolagets avgiftsuttag.

 

Mot denna bakgrund är det av största vikt att Bolaget försäkrar sig om att dess ersättningspolicy och ersättningssystem är förenliga med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Ett led i detta arbete är att identifiera och redovisa vilka åtgärder som ska vidtas. Ersättningsmodeller som kan förekomma i Bolaget skall ha en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar. Garanterade rörliga ersättningar får ej förekomma.

 

De fasta delarna ska stå för en tillräckligt stor del av den anställdes totala ersättning för att det ska vara möjligt att sätta de rörliga delarna till noll. Bolaget ska i sin ersättningspolicy ange hur stora de rörliga delarna högst kan bli i förhållande till de fasta delarna för samtliga kategorier av anställda som kan få rörlig ersättning.

 

Samtliga anställda kan vara berättigade till rörlig ersättning. Rörlig ersättning till de anställda får inte i något fall sättas till ett högre belopp än motsvarande 24 månadslöner.

 

Rörlig ersättning ska beslutas av styrelsen på förslag av styrelsens ordförande. Den rörliga ersättningen beräknas inte utifrån någon förutbestämd formel utan är till sin karaktär diskretionär. Bolaget grundar möjligheten till rörlig ersättning på följande kriterier för respektive personalkategori.

 

Investeringspersonal:

 • Bolagets resultat
 • Den anställdes bidrag till bolagets intjäningsförmåga
 • Senioritet
 • Kundvård/ Investerarnöjdhet
 • Management uppgifter
 • Utbildningsinsatser
 • Efterlevnad av interna/externa regler/riskhanteringspolicy

 

Distribution

 • Kundvård/ Investerarnöjdhet
 • Strategiska mål
 • Strukturfrågor
 • Nya andelsägare
 • Efterlevnad interna/externa regler

 

Icke investeringspersonal:

 • Revisionsresultat
 • Strategiska mål
 • Strukturfrågor
 • Anpassning till nya regelverk
 • Efterlevnad interna/externa regler, riskhanteringspolicy
 • Lagarbete/motivation
 • Ledarskap

 

När Bolaget beslutar hur stor del av de totala ersättningarna som ska vara rörlig ska Bolaget alltid säkerställa att dess totala ersättningar inte begränsar Bolagets förmåga att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen. Detta innebär att Bolaget bl.a. ska beakta:

-storleken och kostnaden för det extra kapital som krävs för att täcka de risker som påverkat periodens resultat,

-storleken av och kostnaden för likviditetsrisken, och

-möjligheten att förväntningarna om framtida intäkter inte realiseras

 

För särskilt reglerad personal ska minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp under tre år, innan den betalas ut eller äganderätten till andelar går över på den anställde. Beträffande övriga gäller att minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp under fem år, innan den betalas ut.

 

Rörlig ersättning som skjutits upp betalas endast ut eller övergår till den anställde till den del det är försvarbart med hänsyn till Bolagets finansiella situation och motiverat enligt Bolagets och den anställdes resultat. Den uppskjutna delen av ersättningen kan även falla bort helt, av samma skäl.

En information om fondbolagets ersättningar offentliggörs i fondernas årsberättelse samt på fondbolagets hemsida. Information om ersättningspolicyn kan också skickas brevledes kostnadsfritt på begäran. Uppföljning av efterlevnaden av ersättningspolicyn utförs årligen av funktionen för regelefterlevnad.

 

Redogörelse för ersättningar i fondbolaget år 2017:

Det sammanlagda ersättningsbeloppet för räkenskapsåret 2017 är kr 5 593 398.
Detta är fördelat på fasta ersättningar med kr 3 432 928 samt rörliga ersättningar med kr 1 790 000.
16 st anställda har fått fast eller rörlig ersättning utbetald under räkenskapsåret.
Rörlig ersättning till anställda i ledande strategiska befattningar har utgått med kr 1 150 000.

Ingen rörlig ersättning har utgått till risktagare. Ingen övrig anställd har fått ersättning som uppgår till eller
överstiger den totala ersättningen till någon i ledande strategisk befattning.

Ersättning till anställda har beräknats efter företagets resultat, bolagets ställning samt den
anställdes bidrag till bolagets intjäningsförmåga, senioritet, kundvård, efterlevnad av interna/
externa regler mm.

Bolagets ersättningspolicy har efterlevts och inte genomgått några väsentliga förändringar utöver vad som krävts enligt lag.