Hållbarhetsprofil

Ansvarsfulla investeringar

Nordic Equities Kapitalförvaltning agerar i sin dagliga verksamhet på ett sådant sätt att förtroendet för fondbolagets verksamhet upprätthålls och att verksamheten är sund. Fondbolaget strävar efter att bedriva verksamheten på ett etiskt sätt som präglas av god affärssed, moral, ett konsekvent agerande, etik, sekretess och en rättvis behandling av fondandelsägarna.

Ansvarsfulla placeringar har länge varit en kärna i placeringspolicyn då fondandelsägarnas intressen prioriteras. Bolaget är extra vaksamma på följande områden: vapen, barnarbete, miljö, pornografi, alkohol, tobak, spel, mänskliga rättigheter, korruption och hållbarhetsfrågor.

Sedan januari 2017 är Nordic Equities signatories av UNPRI, Förenta Nationernas principer för hållbara investeringar.

Urvalet av investeringar sker huvudsakligen av nordiska välkända bolag. Nyhetsflödet från företagen är rikligt, vilket underlättar insynen i bolagen. Bolaget följer företagen noga för att vara beredda att agera i förekommande fall. Bolaget väljer aktivt bort företag som inte ligger i linje med bolagets placeringsriktning. Fondbolaget tar intryck från FNs Global Compact, UNPRI och OECDs riktlinjer för multinationella företag som bland annat behandlar FN konventioner och internationella normer. Bolaget följer och tar intryck av utvecklingen inom hållbara placeringar. Fondbolaget har ett ansvar gentemot sina andelsägare och anser att hållbara investeringar borde vara gynnsamt ur ett längre perspektiv. Bolag som lägger vikt vid hållbarhetsfrågor uppmuntras då fondbolaget anser att ett sådant synsätt är viktigt ur ett långsiktigt perspektiv.