Hållbarhetsprofil

Ansvarsfulla investeringar

Nordic Equities Kapitalförvaltning agerar i sin dagliga verksamhet på ett sådant sätt att förtroendet för fondbolagets verksamhet upprätthålls och att verksamheten är sund. Fondbolaget strävar efter att bedriva verksamheten på ett etiskt sätt som präglas av god affärssed, moral, ett konsekvent agerande, etik, sekretess och en rättvis behandling av fondandelsägarna.

Ansvarsfulla placeringar har länge varit en kärna i placeringspolicyn då fondandelsägarnas intressen prioriteras. Bolaget är extra vaksamma på följande områden: vapen, barnarbete, miljö, pornografi, alkohol, tobak, spel, mänskliga rättigheter, korruption och hållbarhetsfrågor.

Sedan januari 2017 är Nordic Equities signatories av UNPRI, Förenta Nationernas principer för hållbara investeringar.

Nordic Equities är även medlem i Swesif (Sweden Sustainable Investment Forum), Sveriges forum för hållbara investeringar.

Nordic Equities portföljer screenas två gånger per år med hjälp GES international. De använder sig av en så kallad normbaserad screening som  utgår från en analysmodell baserad på principen att företag har ett ansvarar att följa internationella normer. GES Global Ethical Standard Screening täcker FN Global Compacts tio principer inom de fyra normerna; Human Rights, Labour Rights, Environment och Corruption. Processen utgår från daglig mediabevakning baserad på specifika internationella konventioner och riktlinjer som UN Global Compact, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Human rights conventions, Labour rights conventions, Environmental conventions, Weapons-related conventions. GES identifierar eventuella incidenter hos företag, så kallade violations som informeras genom regelbundna alerts per mail. Vidare följer en analys med fokus på vad som hänt, om företaget är ansvarig över incidenten, vad företaget gör för att adressera incidenten och konsekvenserna samt potentiella åtgärder.

Urvalet av investeringar sker huvudsakligen av stora välkända bolag. Nyhetsflödet från företagen är rikligt, vilket underlättar insynen i bolagen. Bolaget följer företagen noga för att vara beredda att agera i förekommande fall. Genom en nära, regelbunden kontakt med portföljbolagen förs aktivt en dialog om hållbarhetsfrågor. Bolaget väljer aktivt bort företag som inte ligger i linje med bolagets placeringsriktning. Fondbolaget tar intryck från FNs Global Compact, UNPRI och OECDs riktlinjer för multinationella företag som bland annat behandlar FN konventioner och internationella normer. Bolaget följer och tar intryck av utvecklingen inom hållbara placeringar. Fondbolaget har ett ansvar gentemot sina andelsägare och anser att hållbara investeringar borde vara gynnsamt ur ett längre perspektiv. Bolag som lägger vikt vid hållbarhetsfrågor uppmuntras då fondbolaget anser att ett sådant synsätt är viktigt ur ett långsiktigt perspektiv.

 

Skärmavbild 2018-03-26 kl. 15.20.58