Hållbarhetsprofil

Ansvarsfulla investeringar

Nordic Equities Kapitalförvaltning agerar i sin dagliga verksamhet på ett sådant sätt att förtroendet för fondbolagets verksamhet upprätthålls och att verksamheten är sund. Fondbolaget strävar efter att bedriva verksamheten på ett etiskt sätt som präglas av god affärssed, moral, ett konsekvent agerande, etik, sekretess och en rättvis behandling av fondandelsägarnas intressen.

En hållbar investeringsprocess

Ansvarsfulla placeringar har länge varit en kärna i placeringspolicyn då fondandelsägarnas intressen prioriteras. Urvalet av investeringar sker huvudsakligen av stora välkända bolag. Nyhetsflödet från företagen är rikligt, vilket underlättar insynen i bolagen. Bolaget följer företagen noga för att vara beredda att agera i förekommande fall. Bolaget väljer aktivt bort företag som inte ligger i linje med bolagets placeringsriktning som utgår från FNs Global Compact, UNPRI och OECDs riktlinjer för multinationella företag som bland annat behandlar FN konventioner och internationella normer. Fondbolaget har ett ansvar gentemot sina andelsägare och anser att hållbara investeringar borde vara gynnsamt ur ett längre perspektiv. Bolag som har hållbarhetsfrågor i fokus uppmuntras då det är viktigt dels ur ett samhällsansvarsperspektiv och dels ur ett investeringsperspektiv.

Etik och moraliskt ansvar

Vi anser att vi har ett moraliskt ansvar som investerare och delägare i våra bolag samt ett ansvar gentemot våra kunder. Frågor som är viktiga för oss är hot mot mänskliga rättigheter, korruption och hållbarhet. För att bidra till ett bättre samhälle exkluderar vi bolag vars huvudsakliga verksamhet omfattas av nedanstående områden:

* Vapen

* Barnarbete

* Miljöförstöring

* Pornografi

* Alkohol

* Tobak

* Kommersiella spel

* Fossila bränslen

* Kol

Resurser

Nordic Equities portföljer screenas två gånger per år i samarbete med GES international. En så kallad normbaserad screening som utgår från en analysmodell baserad på principen att företag har ett ansvarar att följa internationella normer. GES Global Ethical Standard Screening täcker FN Global Compacts tio principer inom de fyra normerna; Human Rights, Labour Rights, Environment och Corruption. Processen utgår från daglig mediabevakning baserad på specifika internationella konventioner och riktlinjer som UN Global Compact, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Human rights conventions, Labour rights conventions, Environmental conventions, Weapons-related conventions. GES identifierar eventuella incidenter hos företag, så kallade violations, vilka informeras genom regelbundna alerts per mail. Vidare följer en analys med fokus på vad som hänt, om företaget ansvarar över incidenten, vad företaget gör för att adressera incidenten och konsekvenserna samt potentiella åtgärder.

De interna bolagsanalyser som görs på Nordic Equities, tar alltid hänsyn till hållbarhetsaspekter som redovisas i analysunderlaget. Bolagets investeringskommitté diskuterar regelbundet hållbarhetsfrågor och underlaget är avgörande för investeringsbeslut.

Negativ och Positiv screening

Vi exkluderar bolag vars huvudverksamhet involverar vapen, barnarbete, miljöförstöring, pornografi, alkohol, tobak, kommersiella spel, fossila bränslen, kol, korruption och/eller hot mot mänskliga rättigheter.

Vi favoriserar företag vars huvudverksamhet bidrar till ett förnyelsebart och bättre samhälle. Företag som arbetar med förnyelsebar energi, effektiva lösningar inom ESG-faktorerna anser vi kommer vara vinnare och därför attraktiva investeringar.

Ägarstyrning

* Årligen skickas ett brev till alla portföljbolag där Nordic Equities framför sitt ställningstagande i hållbarhetsfrågor samt påpekar eventuella kontroverser som bolaget varit involverat i under året.

* Regelbunden dialog med portföljbolagens ledning angående bolagets hållbarhetsarbete.

Åtaganden

* Signatärer av UNPRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar, sedan januari 2016.

* Medlemmar i Swesif, Sweden’s Sustainable Investment Forum.

Rapportering och uppföljning

* Årlig rapportering till UNPRI

* Fondernas innehav publiceras i halv- och helårsrapport.

* Fondernas innehav samt bolag under bevakning screenas och kontrolleras två gånger per år av GES international.

* Alla nya investeringsbeslut går genom investeringskommittén som är väl insatt i bolagets riktlinjer för hållbara investeringar.

* Förvaltarna ansvarar för mediebevakning, analysbevakning samt att föra dialog med bolagen.

 

UNPRI logo

Vi åtar oss som förvaltare att följa FN:s sex principer inom miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning & governance (ESG).

Princip 1: Vi ska införliva ESG-frågor i våra processer för placeringsanalyser och beslutsfattning.

Princip 2: Vi ska vara aktiva ägare och införliva ESG-frågor i vår ägarpolicy och –praxis.

Princip 3: Vi ska begära ändamålsenlig redovisning om ESG-frågor av de företag som vi investerar i.

Princip 4: Vi ska verka för acceptans och implementering av principerna inom investeringsbranschen.

Princip 5: Vi ska samarbeta för att förbättra vår effektivitet genom implementering av principerna.

Princip 6: Vi ska var och en redovisa våra handlingar och framsteg när det gäller implementering av principerna.

 

GLOBAL COMPACT

Mänskliga rättigheter

1. Företagen bör stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter; och

2. se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetskraft

3. Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;

4. avskaffande av alla former av tvångsarbete;

5. faktiskt avskaffande av barnarbete; och

6. avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö

7. Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;

8. ta initiativ för att främja större miljöansvar; och

9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Anti-korruption

10. Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning.

 

Skärmavbild 2018-03-26 kl. 15.20.58