Kapitaltäckning

Offentliggörande av periodisk information enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) samt förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

2017-03-31 Nordic Nordic
Belopp i tkr Equities Equities
Kapitalförvaltning AB Gruppen
56571-9126 556563-5926
Information om kapitalbasen
Inbetalt aktiekapital 1 500 100
Reservfond 41 1 527
Balanserade vinstmedel/bundna reserver 3 049 3 065
Kapitalandel av obeskattade reserver 976 0
Summa kärnprimärkapital 5 566 4 692
Övrigt primärkapital 0 0
Supplementärkapital 0 0
TOTAL KAPITALBAS  5 566  4 692
Information om riskvägt exponeringsbelopp
Exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker 0 0
Exponeringar mot institut 1 684 1 684
Exponeringar mot fonder 1374 1374
Övriga poster 640 640
Summa riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk 3 698 3 698
Tillkommande exponeringsbelopp baserat på fasta kostnader  18 152  18 152
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP 21 850 21 850
Information om kapialrelationer
Kärnprimärkapitalrelation (procent) 25,47 21,47
Primärkapitalrelation (procent) 25,47 21,47
Total kapitalrelation (procent) 25,47 21,47
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert (procent) 18,47 14,47
Information om buffertkrav
Kapitalkonserveringsbuffert 2,50 2,50